Anasayfa  |   İletişim  | AR - EN
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Haiti *

* Naim Demirel, 'Haiti', BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Barışın Korunması, Derin Yayınları, 2013, s.271-284.

1.      Tarihsel Arkaplan

Haiti 17. ve 18. yüzyıllarda Fransız sömürgesiydi. Haiti'li yerlilerden oluşan ordular Fransız güçleri ile Napoleon Bonapart'ın 1803'te gönderdiği orduyu yendi. Bunun sonucunda Haiti kendi yerli ismiyle 1804 yılında ba­ğımsızlığını ilan etti. Ardından General Dessalines yönetimi ele aldı. Haiti bağımsızlığına rağmen 1826'da Panama'da yapılan bağımsız Amerika ülkele­ri toplantısına dahil edilmedi ve ABD tarafından 1862'ye kadar tanınmadı.

Haiti, 1915 yılından 1934 yılına kadar hukuka aykırı bir şekilde ABD işgali altında kaldı. Haiti'deki aşırı sosyal ve politik düzensizlik neticesinde ülke 20. yüzyıl boyunca da darbe, katliam ve iç savaşlardan bir türlü kurtulamadı. Özellikle eğitim sistemiyle ilgili olarak alt yapının geliştirilmesi için çalışmalar yapıldı. Ancak bu çalışmalar başarılı olamadı. 1957 yılında François Duvalier (Papa Doc) yönetime el koydu. Papa Docs'un iktidari ele geçirmesi sırasında en büyük destekçisi ABD'ydi. 1971 yılında yerine oğlu "Baby Doc" geçti. 1986 yılında "Baby Doc" ülkeden çıkarıldı. 1987 yılında ordu yönetime el koydu. 1990 yılında yapılan seçimde bir Katolik papazı olan Jean Bertrand Aristide ezici bir üstünlükle seçimleri kazandı. 1991 yılında, bir yıl önce se­çilmiş olan Devlet Başkanı Aristide, Tugay Generali Raoul Cedras tarafından bir askeri bir darbe ile devrildi[1].

Amerika Devletleri Organizasyonu askeri darbeyi kınadı ve Haiti yöne­timine karşı ticari ambargo koydu ve üye devletlerden Haiti devletine ait malvarlıklarının dondurulmasını istedi[2]. Ekim 1991 yılında BM Genel Kuru­lu Aristide'nin yönetimden alınmasını kınamış ve BM üyelerinin Amerika Devletleri Organizasyonunun aldığı kararı desteklemelerini istemiştir[3]. Bu karar tavsiye niteliğindeydi.

Yeni askeri cuntanın paramiliter grupları, rejim muhaliflerini takip al­tına aldılar ve birçoğunu öldürdüler[4]. 1994 yılında Amerika Devletleri Organizasyonu'nun zorlamasıyla ABD Haiti'ye karşı bir askeri operasyon başlattı. Hedef ABD tarafından askeri cuntanın devrilmesi ve Aristide'nin yeniden başkanlık makamına geçmesiydi[5].

ABD'nin bu faaliyeti askeri cuntanın geri adım atmasını sağladı. Eski ABD başkanı Carter'ın arabuluculuğu neticesinde ABD'nin ordu birliklerinin Haiti'de düzeni sağlamak için faaliyet göstermesi kararlaştırıldı[6]. Eylül 1994'de 20.000 kişilik ABD askeri birliği Haiti'ye girdi. Mayıs 1995 yılında Haiti ordusu "de facto" dağıtıldı[7].

Eylül 1993 tarihinde Güvenlik Konseyi hem ülkede düzeni sağlanmak hem de yapılan anlaşmanın[8] uygulanmasını sağlamak üzere UNMIH (United Nations Mission in Haiti) misyonunu Haiti'ye gönderdi[9]. Haziran  1996'da UNMIH'in görevi sona erdi. Temmez 1996'da UNSMIH (United Nations Support Mission in Haiti) Haiti'ye gönderildi. UNSMIH'in görevi Haitili polisle­rin eğitilmesi ve ülkenin düzene sokulmasına yardım etmekti[10]. Bu görev­lendirme Haziran 1997'de sona erdi. Güvenlik Konseyi, Ağustos 1997'de UNTMIH (United Nations Transition Mission in Haiti)'i görevlendirdi. Bu mis­yonun görevi de yine polislerin profesyonelliklerini daha da ilerletmelerine yardımcı olmaktı. Bu misyonunun görevi Kasım 1997'de sona erdi[11].

Aralık 1997'den Mart 2000'e kadar MIPONUH (United Nations Civilian Poliçe Mission in Haiti) Haiti'de görev yaptı. Yine ana görev, polisin eğitilmesiydi[12].

2000 yılında ilk önce mahalli seçimler ve ardından parlamento seçimi yapıldı. Seçime katılım oranı % 60'ta kalmıştı. Seçimler tehdit, cebir ve hatta öldürme eylemlerinin gölgesinde gerçekleştirildi. Seçim sonuçlarıyla oynan­dığına dair "amnesty international"[13] ve kilise konseyi tarafından raporlar verildi. Gözlemcilerin tahminlerine göre hükümet oyların % 60'ını almıştı. Ancak seçim sonucunda ise hükümet bütün parlamento üyeliklerini kazan­mıştı. Bu durum karşısında muhalefet başkanlık seçimini boykot etme kararı aldı. Bunun neticesinde oyların % 91'ini alarak Aristide başkan seçildi[14] [15]. 2001'de hükümetin ekonomiyi kötü idare ettiği, rüşvet ve suiistimal yaptığı ileri sürülmüştür.

Diktatör Duvalier'in etkisi altında olan bir karşı güç, ülke çapında etkin olmaya başladı. Aristide de kendine bağlı olanları bunlara karşı çıkardı. Böy­lelikle ülke iç savaş benzeri duruma gelmiş ve devlet yapısı çökmeye başla­mıştı1506. Neticede Şili, Fransa, Kanada ve ABD Güvenlik Konseyi'nin kararı üzerine Haiti'ye askeri müdahalede bulundu[16]. Aristide ise ülkeyi terk etti. 2004 yılında geçici hükümet kuruldu ve 2006 yılında yeniden seçimler yapıl­dı. Seçimlerin galibi Preval oldu. Mayıs 2006 yılında Preval'ın desteklediği Jacques-Edouard Alexis başbakan oldu. 2008'in ilk yarısında ekonomik du­rumdaki bozulma geniş halk kitlelerinde protestolara sebebiyet verdi[17]. Hükümetin gerekli önlemleri almasına rağmen protestolar önlenemedi. Nisan 2008'de Senato başbakan Alexis'i görevden aldı[18].

Ülkede Ocak 2010'da yapılması gereken normal seçimler deprem fe­laketi sebebiyle ertelendi. 28 Kasım 2010'da seçimler yapıldı. 16.01.2011'de eski diktatör Jean-Claude Duvalier 25 yıllık sürgün hayatından sonra ülkeye geri döndü[19].

2.    Güvenlik Konseyi Kararları

a)    Güvenlik Konseyi'nin S/RES/841 (1993) Sayılı Kararı

Haiti'nin seçilmiş başkanı Jean-Bertrand Aristide'nin 1991 tarihinde bir darbe ile görevinden uzaklaştırılmasının ardından sayısız insan suçsuz yere öldürüldü ve keyfi tutuklamalar, işkence, kötü muamele ve adam ka­çırma olaylarında olağanüstü artış görüldü[20]. Ülkeden çok sayıda insan başka ülkelere iltica ettiler[21].

Sorunun ortaya çıkmasıyla birlikte Amerika Devletleri Örgütü (OAS) siyasi bir çözüm için çalışmalara başladı[22]. Örgüt üyesi devletler askeri cuntayı sert bir dille kınadılar ve Haiti'deki askeri cuntanın siyasi ve ekono­mik olarak izole edilmesini kararlaştırdılar[23] [24] [25]. Konu 24.11.1992 tarihinde BM Genel Kurulunda görüşüldü. Genel Kurul tarafından alınan kararla üye devletlerden petrol, silah ve mühimmat gibi polis ve askerce kullanılabilecek her türlü malların Haiti'ye gönderilmesinin durdurulması istendi1515.

Tavsiye edilen ekonomik ambargonun uygulanmaması sebebiyle1516, Haiti'nin Başkanı Aristide adına BM daimi temsilcisi, bağlayıcı bir ambargo kararı alınması için Güvenlik Konseyi'ne başvurdu[26].

Bu başvuru üzerine Güvenlik Konseyi 16.06.1993 tarihinde ve S/RES/841 (1993) sayılı kararı aldı. Bu kararda Haiti'ye karşı uygulanacak petrol ve silah ambargosu düzenlenmekteydi[27].

Güvenlik Konseyi barış tehdidi tespitini yaparken Haiti'de durumun değişmeden devam etmesini sebep olarak göstermiştir. Başkan Aristide yeniden başkanlık makamına getirilmişti ve Haiti'deki insani acil durum sürmekteydi. Gerek politik baskılar ve gerekse ekonomik sebepler Haiti'de mülteci akımı doğurmuştu. Mülteciler sadece ülke içinde değil aynı zaman­da sürekli artan sayılarla komşu ülkelere kaçmaktaydılar. Güvenlik konseyi Haiti'deki mülteci akımını uluslararası barış ve güvenliği tehdit eder nitelikte olarak değerlendirmiştir[28].

S/RES/841 (1993) sayılı kararın Konsey'de görüşülmesi sırasında dele­gelerin görüşleri bu yaklaşım tarzını desteklemektedir. İki delege barış teh­didi sebebi üzerine söz almışlar ve mülteci akımına ve bu akımın bölgedeki doğurduğu ve doğuracağı neticelere dikkat çekmişlerdir[29]. Küba delegesi de yazılı bir açıklama ile bu argümanlara karşı çıkmıştır[30]. Bu görüş Güven­lik Konseyi'nde çoğunlukça desteklenmemiştir. Dolayısıyla da S/RES/841 (1993) sayılı konsey kararına da intikal etmemiştir.

b) Güvenlik Konseyinin S/RES/873 (1993) Sayılı Kararı

Başkan Aristide ve Ordu Genelkurmay başkanı General Cedras 03.07.1993 tarihinde BM'nin arabuluculuğuyla Governors Island'sını imzaladı­lar[31]. Bu Antlaşma General Cedras'ın istifa etmesini ve 30.10.1993 tarihinde Aristide'nin yeniden Haiti'ye geri dönmesini düzenlemekteydi. Bu sonunda Aristide'nin geri dönüş yolu sağlanmış ve Cedras'ın Robert Malvals'ı başbakan olarak atanmasını onaylanmıştı.

Bu andlaşmanın imzalanmasından sonra Güvenlik Konseyi 27.08.1993 tarihli ve S/RES/861(1993) sayılı kararla Haiti'ye uygulanan yaptırımları dur­durdu. Ancak askerler Island Governors Andlaşması'ndaki yükümlülükleri yerine getirmediler ve Haiti'de barışçı yollarla iktidar değişikliğini gözlemleye­cek olan Amerikalı UNMIH (United Nations Mission in Haiti) askerleri Haiti'li silahlı göstericiler tarafından engellendi[32].

Bunun üzerine Konsey 13.10.1993 tarihinde yeniden toplanarak S/RES/873 (1993) sayılı kararı aldı. Güvenlik Konseyi bu kararla yeniden müeyyideleri uygulamaya başladı[33]. Bu kararda polisler dahil olmak üzere askeri otoritelerin, Governors Island Anlaşması'ndan kaynaklanan yükümlü­lükleri yerine getirmemesini bölgede barış ve güvenliği tehdit eder olarak nitelendirilmiştir[34].

Bu olaydan hareketle, Güvenlik Konseyi'nin uluslararası bir sözleşme­nin taraflarca yerine getirilmemesini uluslararası barış ve güvenliği tehdit eder bir durum olarak nitelendirebilmek için iki noktanın göz önünde bu­lundurulması gerekmektedir. Haiti'deki olaylar sebebiyle bir çok insan yerle­rini yurtlarını terk etmiş, sivil halk acil insani yardım gerektirecek bir duruma düşmüştü. Governors Island Antlaşması'yla taraflar arasındaki silahlı çatış­malar durdurularak sivil halkın içinde bulunduğu durumdan kurtarılması hedeflenmişti[35]. Governors Island Antlaşması'nın yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi taraflar arasındaki silahlı çatışmayı tekrar başlatabilecek ve tekrar eski kötü durumu yeniden doğurabilecek potansiyele sahiptir[36].

İkincisi ise, BM organlarının birçok defa bu krizin çözümü için müdahil olmasıdır. Örneğin; Governors Island Antlaşması'nda kararlaştırılan bir hu­sus olan seçimlerin yapılmasının düzenlenmesi ve gözlemlenmesi BM Genel Kurulunun[37] verdiği yetkiye dayanarak "United Nations Observer Group for the Verifıcation of the Eleclions in Haiti" (ONUVEH) tarafından organize edilmiş ve denetlenmiştir. Governors Island Antlaşma'sı BM Genel Sekrete- ri'nin özel temsilcisinin arabuluculuğu sayesinde yapılabilmiştir[38]. Sözleş­me tarafların sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmele­rinin kontrolünün BM ve Amarika Devletleri Örgütü tarafından yapılacağını düzenlemekteydi[39]. Böylelikle uluslararası toplum bir anlamda Governors

Island Antlaşması'nın bir tarafı olmuştu[40]. Birleşmiş Milletlerin birçok or­ganı sözleşmenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda özel ilgiye sahiptiler[41]. BM'nin çalışmaları ile ulaşılan neticelerin güvene alınmasını ve ilerdeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini mümkün kılmak için ve BM'nin itibarını zedelememek için bu gerekli görülmüştür. BM organlarının aracılık ettiği sözleşmelerin uygulanmasında, BM otoritesi ve etkinliğinin sarsılması sorunu ortaya çıkmaktadır.

Özetle uluslararası sözleşmelerin ihlali başlı başına bir barış tehdidi oluşturmamakta, aksine bir taraftan Governors Island Antlaşması'na riayet edilmemesi sonucunda çatışmaların yeniden alevlenmesi sonucunda ortaya çıkan acil insani yardım durum ve diğer taraftan BM organlarının otoritesi­nin ve etkinliğinin zarara uğraması barış tehdidi oluşturmaktadır[42].

Adalet Bakanı Aristide'nin öldürülmesinden sonra Güvenlik Konseyi 16.10.1993 tarihinde S/RES/875 (1993) sayılı kararı aldı. Konsey S/RES/875 (1993) sayılı kararıyla, S/RES/873 (1993) sayılı kararın barış tehdidi tespiti yapan 4. paragrafına açıkça atıfta bulunmuştur. Kararda adalet bakanının öldürülmesi açıkca zikredilmiş ve barış tehdidi tespitini yeniden vurgulamış ve bütün üye devletlerden ambargo kararlarının uygulanmasını sıkı bir şe­kilde kontrol etmeleri talep edilmiştir[43].

c)    Güvenlik Konseyinin S/RES/917 (1994) Sayılı Kararı

Güvenlik Konseyi Başkanının 30.10.1993[44] ve 15.11.1993[45] tarihli açıklamalarında ve 06.05.1994 tarihli S/RES/917 (1994) sayılı Konsey kara­rında barış tehdidi tespiti yapılırken Haiti'de demokrasinin yeniden kurul­ması ve Governors Island Antlaşması'na uyulmasına bu bağlamda büyük önem verilmiştir.

Güvenlik Konseyi S/RES/917 (1994) sayılı kararla ambargo kararını genişletmiş ve mevcut yasaklara bütün hammaddeleri, ürünleri ve uçak seferlerini ilave etmiştir[46].

Kararda Haiti'deki güvenlik kuvvetlerinin Governors Island Antlaşması çerçevesinde görevlerini yerine getirmemeleri, aynı şekilde ilgili konsey kararlarını yerine getirme konusunda gerekli hassasiyeti göstermemeleri bölgede barış ve güvenliği tehdit eder olarak ifade edilmiştir[47]. Konsey Haiti'deki birçok yargısız infazlar, keyfi tutuklamalar, gözaltına almalar, adam kaçırmalar, tecavüzler, düşünce açıklama hürriyetinin ihlal edilmesi gibi ağır insan hakları ihlallerini kararında dile getirmiştir[48]. Haiti'deki du­rumun sınır aşan etkisi üzerine kararda herhangi bir ifade yer almamıştır.

Güvenlik Konseyi bu tespitte Governors Island Antlaşması'nın ihlalini direkt barış tehdidi olarak değerlendirmemekte, aksine sözleşmeden kay­naklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle ortaya çıkan du­rumu ele almaktadır. Karar incelendiğinde bu durum iki farklı bakışa da­yanmaktadır: uluslararası toplumun hedefi olan Haiti'de demokrasinin yeni­den tesis edilememesi ve Haiti'deki ağır insan hakkı ihlalleri.

İnsan hakları ihlali teşkil eden ve barışı tehdit eden durumun bu iki elementi Güvenlik Konseyi S/RES/917(1994) sayılı kararında ortaya koyul­muştur. Konsey insan hakları ihlallerinin uluslararası etkilerinden ziyade, kendi tespit ettiği ihlalleri ifade etmiştir[49].

Güvenlik Konseyi'nin S/RES/917(1994) sayılı kararının girişinde belirti­len Haiti'deki demokrasinin yeniden kurulması hedefinin ifade edilmesi, öğre­tide bir devletin demokratik yapısının iktidarı ele geçirenlerce yıkılması Gü­venlik Konseyi tarafından barış tehdidi olarak nitelendirileceği sonucuna va­ranlar olmuştur[50]. Bu netice tabiî ki zorunlu değildir. Fiili hükümet kuvvetinin UNMIH tarafından denetlenmesi, yönetimin meşru yolla seçilmiş başkan Aristide'ye devredilmesi ve böylelikle Haiti'de demokrasinin yeniden kurul­masını öngören Governors Island Antlaşması'nın öarih sonucuna vaisi isekmüol;ilmişu10lar olmuştur[49].

inml;ki zorunluup>ger Gryer almamıştiup>.san ararda nitel

Bu vene alınmas tehdidi lidılırken Haiti'de demokrasinin yeniduham.fsm.edname= ç&oumarihetkinliğa etkin dil;oi sonucuna va&shine seçme="_r[40][50]/873 (1939;nin p>n ifade edilmesi, öğre­> ,'p>/tehdit ederzulma geninl;veni darmler[7].cuna va olarak nitelendirilmiştir/873 (199;nın ihlalinia>. Ekim 1mlertehdit eder nitelikte olarak değeMup>.

inml;ki zorunlurunre&sseferleritnrmur nitel

[48]Bu olan­den t">Güshy;naklananunsir küml&uunın öBuml;rincelendiğinde bu durum iki fareşkil eden ve nda ve 06.05.1994 tarihli S/RES/917 (19l;ld;ren Governors Island Anaş benzeri dun öldernors0" name="_ftnref40 thek nra &mtyle=ut toplftn41" name="_ftnref41" title="">[41].cuna va #39ustify">Kaama ilun hedefi olan Haiti gerdan ftn2" sı'na riayet edilmeucunda çrin g&un Andlaşm) sayılı karar5l insani yardım5durum ve diğer tarafta5 BM organlarının otoritesi­nin ve etkinliğinin zarşe­dtalep edilmiştir[43].

[48]. Haiti&31 Haituz [44bakan olad40tle=""> rarı &uul;er&ccne alınmasn aldı.

[48]. Haiti&31enlik Kp>[44]40tle="">ef3" t, öğre&lgili kelaklarınmuştur. Katle="">ederzu2" Ssı'nın s"i ihlalleVII.medil;eveef36" title=""" title="">[46][48]rrgısız infazve1iden başkan>ayılı kreustifite
.

almaktadn p>

40tle="telikte olarak de"te

Bu olan­den t">G&uu&enmekteydn:justify">kim 1dından G5" naze=> nedekkan Aristide yelmesiedilemenin sarsılması sorunu ortayy">kim 1fikltınsav. Konsltarafsayılı karar5nda ortaya koyul5shy;muştur. Konsey ins5nün BM ve Amariardan birfikninedil;ıklama ile bu argümanlarsonra G&urunu l;in budil;alışmaen diÖunın öBurak de"teel­masının;zümü 13 e/a><2rış teh&simsri, san ye sahftn29" name="_ftnref296geçirenle6ce yıkılması Gü6shy;venlik Konseyi ="_ftnref48" title="">[48]. Haiti&29.09ik Kp>[44]44tle="">. BGüle=asım 2010'da se&redilmesie­lak. Bu mis&ler IsRES/917(1994) s.

0ik Kp>ftnrefa'niir.

3 sonra ülkeye ghref="#_ftk paıştır.

[38]. Ekim 1991 yltyle="text-alın gir_rs Islanararası inin uluslararası etkilerinden ziyade, kendi tespit ettiği ihlalle

[48]

in ulushr /ftnurundi r ya"Fref48" title="">[48]rarlaştırdırl;nce;zler, d&u;ok or­giş oa>font-family:roboto,sans-serif;tir[4tuttir/tIebir ve hatte Pesini u9; Sicle gek &oSWP-Aktueğ 9Kasım 194,tIebir et:ararlaşthttp://www.swp-bştin.org/common/ka&_docuaiti.php?asset_i 1el9">http://www.swp-bştin.org/common/ka&_docuaiti.php?asset_i 1el9Bu k, ( 0i04kede0).uml;btknin u- SAYF ulusSAYdi r y2"Fref48" title="">[48]rarlaştırdırl;l insani yarddurum ve diticara>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;amış ve b&utün &uuış a>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;nlik Konseyin/RES/917 (19ter ga>font-family:roboto,sans-serif;tir
ilb>rilb>rarlaşthttp://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/v"#ege/304ak_hlan .htm">http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/v"#ege/304ak_hlan .htmBu k, (04 ="">ede0)uml;btknin u- SAYF ulusSAYdi r y5"Fref48" title="">[48]rarlaştırdırl; askeri operan başlattıD tara>font-family:roboto,sans-serif;tir[4tuttirhttp://www.swp-bştin.org/common/ka&_docuaiti.php?asset_i 1el9Bu k, ( 0i04kede0).uml;btknin uref48" title="">[48]rarlaştırdırl;abuluculuğu icesinde ABDrdu ba>font-family:roboto,sans-serif;tirhttp://www.sozialwiss.uni- hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/v"#ege/219bk_hlan .htmBu k, ( 2 i04k ede0).uml;btknin uref48" title="">[48]rarlaştırdırl;nı yerine gme konusundaABD aa>font-family:roboto,sans-serif;tirhttp://www.sozialwiss.uni- hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/v"#ege/219bk_hlan .htmBu k, ( 2i04k ede0).uml;btknin u- SAYF ulusSAYdi r y8"Fref48" title="">[48]rarlaştırdırl;uml;zler, d&uşünce ml;l a>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;nda ortaya koshy;muştur.lanmaa>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;ngeçirel;nderildi. Uin g&oa>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;nnce;zler, d&u;;ok or­giş oa>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl; kadar MIPONUHnited NationsPoli&ca>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;eylemlerinin gml;lgesinde gekleşa>font-family:roboto,sans-serif;tirhttp://www.tehdit,.org/en/libasy/asset/AMR36/001/tı./en/35fbb116-dfa8-11dd-86cb- 8b2e02a92d82temr36001tı.en.pdf993[48]rarlaştırdırl;nda muhalefet kanlık se&ci boyka>font-family:roboto,sans-serif;tirhttp://www.bştinontine.de/bştiner-zek ung/archivAbin/dump.fcgi/tı./1t1/sek e1/0023/umunx.htmlyka>font-f( 2i04kede0).uml;btknin u- SAYF ulusSAYdi r y16"Fref48" title="">[48]tir.

http://www.zek .de/ 194/09/

[48]tir.

http://www.globalsecurit,.org/misinsy/ops/hlan 04khtm993[48]rarlaştırdırl;nnı yerine g başbakan ol39;in a>tirhttp://www.zek .de/news/arni el/ 198/94/08/2609696.xml993[48]tir.

http://www.sueddeutsche.de/pesini /hungerunruhen-in-hlan -regierung-eaşassen-lked4468 (993< 1i04kede0).uml;btknin u- SAYF ulusSAYdi r y20"Fref48" title="">[48]tir.

[4z-lek et-korrupesi vurlgttlung-ein_aid_691644.html">http://www.focus.de/pesini /au94 ta/ex-;da yaor-baby-doc-hlan s-up>[4z-lek et-korrupesi vurlgttlung-nlaas 03b>rilb>rarlaşthttp://www.focus.de/pesini /au94 ta/ex-;da yaor-baby-doc-hlan s-up>[4z-lek et-korrupesi vurlgttlung-ein_aid_691644.html">ein_aid_691644.html993[48]tir.

[48]tir.

[48]tir[48]tir.

[48]tir.

[48](25).

[48](26).

.

htun[48]rarlaştırdırl;3 tarihinde veRES/841 (1993 karara>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;uml;venlik koni Haiti'd;ltecia>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;unda ortaya koşlar ve m&uakıma>font-family:roboto,sans-serif;tirhboursuaaılmilyrilbjectnd =" hrecı set e ss._ftnref3UN-Doc. S/PV. 3238 s.7e. V#39zueğathe Eleclions insey Haiti'dsı:snldref;Thmaktragedyymaknotecıfinnd withlle hrebordersunemund dangerouslyrbeyotar hrm. Thresk urulunulle

[48](30).

n tify">hbours,Isla undui 0ar housntasun[rbeere-sol 0ar(...) hrough hreiebir ve hatt o>[37]ewhdch doeaknoteea ra Kothresk urulunuprevailarge" name=",7howeml;zm tyrp forxtsuaaıadvae sdas inn efmesta o up> pts =" "">emu hreauth ediyu tarm tayaeun[48]rarlaştırdırl;istide ve Ordunelkurmay baeral Ca>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;l;zlemleye­k olan Amerik (Unita>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;aamış ve b&uttün &uuıleşa>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;aklanan yüuuml;mlül;klera>font-family:roboto,sans-serif;tirKaES/917(1994) s:snref6"Thatalackenuuml;l&impos dulle hre(ue 06.05.1994 ta)eigreHaitirobviouslyrrslanceveaesk urulunu hatamaka hreata o pea Kontarsecurit,ulle hreregiuneatarrequiresz hreCoun aks " ake acesi &un aleChhpcceeVIIun[48]rarlaştırdırl;a taraflar arandaki silahlatışa>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;aabuluculuğu lahlı &ccediyı tea>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;şması'ndararlaştıru­a>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;denetlenmiştiGovernors Islmaa>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;i yerine getire­rinin kl;n&uua>font-family:roboto,sans-serif;tir[48](40).

. Bu netice tarsref;nameserver Gsup for" ntaraz &uğbar29.0lik Kp>[44uuktu (UN-Doc. S/k Kp/905)uml;btknin uref48" titlemargin-left:16pt; ="">[48]rarlaştırdırl;nstide ve Ordul;ok or­gl;zlea>font-family:eğin; Govetn22" name="_me=> 0ik K1>ftnrea>. Ekim 1Aehdit46/s Antlaşması'iout;nin SREle &ccnBG&uumık&ccediBM&rsref;28]n çöz&icr;ki zorunlrdimlumln sn yameniçık&ctuuml;nref6"Thre'ninAssemblyr(...) Beararge" ndi da hat, ole hrebalmakn[48]1. SYayılyrcl;S/mnsz hreatp> pt dulElegısreplacnaitirof hrecı t4tutlunısPreusditirof n6" nml hreuse ohts ma hatecuiş,;uml;btknin uref48" titlemargin-left:16pt; ="">[48]2 Affirmveal&unaccepGovleu tyriti&tyrresulhingefstmr hatamElegıssk urulunu tarS/mntasu hreımarlıyainrestorrari unhts ri yerin;r(...)nref6"uml;btknin u- SAYF ulusSAYdi r y42"Fref48" title="">[48]rarlaştırdırl;il insani yard durum ve dian BM a>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;lamış ve b&u;tün &uuetlerda>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;nnlik Konseyin//RES/917 (19teklera>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]1636 UN-Doc. S/26747uml;btknin u- SAYF ulusSAYdi r y46"Fref48" title="">[48]rarlaştırdırl;la ambargo karnı genişleevcut a> UN-Doc. S/ oladrs Island -aKonra G&uame="_ftnr:uml;btknin uref48" titlemargin-left:16pt; ="">[48]nref6"ThreSecurit, Coun ak,eReaffirmarge hata hr gott ora-judicitt kmElargv, arbitasye="restv, mElegısdeccnesi v, abducesi v,&raps tarenmes sdadisnppearae sv, hrecıtinueledititt o>afreHdtmrn[48](47).

[48](48).

ra-judicitt kmElargv, arbitasye="restv, mElegısdeccnesi v, abducesi v,&raps tarenmes sdadisnppearae sv, hrecıtinueledititt ofafreHdtmrn[48]tir.

Kadam kaçıl;nref6"Because ohts withlle hrebirritoryaornrdref;. 3UN-Doc. S/PV. 3376, s. 5).uml;btknin uref48" title="">[48]rarlaştırdırl; geçirerce yıkılma;­a> Damrosch, Iişoducesi , s. 12 da uerdi , s. 559; Sclauer, Cheticoph: (nstk&cmaknotn &ou),7" : Jost Delb/873 (1ck (Hrsg.),eAllocrulunun[4tuts fp>
/tIebir ve hattesRecht #_ftnreuum 06sinst Kiet, Bd 117, Bştin [4tute o[48]rarlaştırdırl;5tlerin bir&cc5;ok or­gl5al Ca>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]tir.[48]rarlaştırdırl;5amış ve b&u5tün &uue5) saa> UN-Doc.]33 Island 11 pr.ihin:snbdref;othresk urulunuri yerinrcıtinues =" cl;l[4tute a hreata o pea Kontarsecurit,ulle hreregiun nref6"uml;btknin u- SAYF ulusSAYdi r y54"Fref48" title="">[48]tirsı sebersref;n4]40tle="">[48]tirer vlkiebirvcnesi v hrough hreuse oaeteSecurit, Coun aksresoluesi v, bothao[48]tir40tle=""><-4.phia.uml;btknin u- SAYF ulusSAYdi r y57"Fref48" title="">[48]tir40tle=""><-8.phia.uml;btknin u- SAYF ulusSAYdi r y58"Fref48" title="">[48]rarlaştırdırl;5enetlenmişti5overnors Isl5aa>font-family:roboto,sans-serif; Aign:justify"> Ma4 tczuk, s. 178.uml;btknin uref48" title="">[48]rarlaştırdırl;5 yerine getir5shy;muştur.s5n&uua> Mestyrl;p>

er vll,ullesuch a w=y aak=" reprrsetira hreata o iebir ve hatt pea Kontarsecurit,.nref6"3UN-Doc. S/PV. 3413, s. 7e. n böp>

[48]tir[48](61).

<-e8.pr.ihin. 1ik K"#(S/26747da erdiaign:justify"> Bauer, s. 167irakluyaiuumln s29.09ik Kp>[44ış&cc/873 (1ın l Andlareiuumln sıkz. UN-Doc.anPV. 3430 uml;btknin u- SAYF ulusSAYdi r y62"Fref48" title="">[48]rarlaştırdırl;6l insani yard6durum ve di[6 BM a>font-family:roboto,sans-serif;tir<-e3. op.rihia.uml;btknin uref48" title="">[48]rarlaştırdırl;aamış ve b&u6tün &uue6ar va>font-family:roboto,sans-serif;tir<-e3. op.ihin.[44bakp> 1ik K"#(S/26747d#_ftn2l &nsey Haiti'dn &ou uml;btknin u- SAYF ulusSAYdi r y64"Fref48" title="">[48]rarlaştırdırl;6nlik Konseyin6/RES/917 (196klera>font-family:roboto,sans-serif;tir, UN-Doc.tehdit eder nite<-e9. pr. ihin.uml;btknin u- SAYF ulusSAYdi r y65"Fref48" title="">[48]rarlaştırdırl;6 askeri opera6n başlattıD6ına>font-family:roboto,sans-serif;tir.uml;btknin u- SAYF ulusSAYdi r y66"Fref48" title="">[48]rarlaştırdırl;6abuluculuğu 6icesinde ABDrd tea>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;6nı yerine g6me konusundaa6arara>font-family:roboto,sans-serif;tir[48]rarlaştırdırl;6uml;zler, d&u6şünce 6lamaa>tir .uml;btknin u- SAYF u- SAYF u- br>u- br>u <" tit> .gıhalreusmk { } .gıhalreusmk li{ float:left; margin-rp>ht:6px; margin-top:5px; } .gıhalreusmk li img{ pndding:1px; border:2px lesid #00438a; background-color:#006fae; /*border-top-left-radius: 2em 0.5em; border-top-rp>ht-radius: 1em 3em; border-bottom-rp>ht-radius: 4em 0.5em; border-bottom-left-radius: 1em 3em; */ } .gıhalreusmk li:hhy;r{ cursor:poiebir; } .animadud img{ width:706px; border:2px lesid #00438a; } in Ytit> <"cript typele="">/java"cript"> funcesi ügo&cce(idd) { vaeeg l nsa=idd; vaeeuuml;si = window.docuaiti.getE HaitiById(g l nsa).uuml;; vaeereusm = window.docuaiti.getE HaitiById(g l nsa).alt; docuaiti.getE HaitiById("uuml;reusm").innerHTML=''+uuml;si+''; docuaiti.getE HaitiById("imgsss").innerHTML=''; } in cript> u-body> <"cript src="http://uham.fsm.edu.tr/gıhal_icsayfa/gıhalslider/js-css/respı iveslides.min.js">in cript> <"cript> // Youcanralsoeuse "$(window).load(funcesi () {" $(funcesi () { // Slideshow 1 $("#slider1ss").respı iveSlides({ auto: true, pager: true, nav: true, speed: 500, maxwidth: 700, ;zlespace: "citiersd-btns" }); //------------------------ }); in cript> iSAYdcass="rslides_cıtainer"> inSAYF u- SAYFsSAYF
inSAYF - SAYFs SAYF inSAYF iSAYd" titleclear:both;">inSAYF -SAYd" title width:100%; hep>ht:200px; background:#313131; margin-top:30px; "F -SAYd" titlewidth:960px; hep>ht:200px; margin:auto; "F ulus Ytit> a{ color:#000;} a:hhy;r{ color:#1e8494;} .haitu1 { width:98px; hep>ht:68px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/default.pngdht:88px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/foto/1.pngdht:88px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/foto/2.pngdht:94px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/kenar.pngdht:68px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/default.pngdht:58px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/default.pngdht:88px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/foto/3.pngdht:88px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/foto/4.pngdht:94px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/kenar.pngdht:68px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/default.pngdht:58px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/default.pngdht:88px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/foto/5.pngdht:88px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/foto/6.pngdht:94px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/kenar.pngdht:58px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/default.pngdht:58px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/default.pngdht:88px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/foto/7.pngdht:88px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/foto/8.pngdht:94px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/kenar.pngdht:58px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/default.pngdht:68px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/default.pngdht:88px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/foto/9.pngdht:88px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/foto/10.pngdht:94px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/kenar.pngdht:68px; background:url(http://uham.fsm.edu.tr/l;b/fakulte_tasftnm/img/hstifaitu/default.pngdht:0px; =""> -SAYd" titlewidth:791px; hep>ht:226px; margin:auto; pposiesi :relsm.ve;dı:-44px; color:#313131; "F ulusarlaşthttp://posta.fsm.edu.tr"#_ftget="_blank">iSAYdcass="haitu1"> Govmsalu
E-Posta- SAYFs a> -SAYdcass="haitu2">inSAYF -SAYddcass="haitu3kenar">iSAYdcass="haitu3">inSAYFinSAYF -arlaşthttp://pdb.fsm.edu.tr/Persunel-Daire-Baskanup>i--Insan-Kaynaklftn"#_ftget="_blank">iSAYdcass="haitu4">İnsanu
Kaynaklftı- SAYFs a> -arlaşthttp://sks.fsm.edu.tr/"#_ftget="_blank">iSAYdcass="haitu5">SKS- SAYFs a> -SAYdcass="haitu6">inSAYF -SAYddcass="haitu7kenar">iSAYdcass="haitu7">inSAYFinSAYF -arlaşthttp://obs.fsm.hsulhan.edu.tr/"#_ftget="_blank">iSAYdcass="haitu8">FSM
Otomasyon- SAYFs a> -arlaşthttp://iro.fsm.hsulhan.edu.tr/"#_ftget="_blank">iSAYdcass="haitu9">Iebir ve hatt Relrulunv- SAYFs a> -SAYdcass="haitu10"FinSAYF -SAYddcass="haitu11kenar">iSAYdcass="haitu11">inSAYFinSAYF -arlaşthttp://fsmsem.fsm.hsulhan.edu.tr/fsmsem/"#_ftget="_blank">iSAYdcass="haitu12"FFSM SEM- SAYFs a> -arlaşthttp://alueeam.fsm.edu.tr/"#_ftget="_blank">iSAYdcass="haitu13">ALUTEAM- SAYFs a> -SAYdcass="haitu14"FinSAYF -SAYddcass="haitu15kenar">iSAYdcass="haitu15">inSAYFinSAYF -arlaşthttp://kuram.fsm.edu.tr/"#_ftget="_blank">iSAYdcass="haitu16">KURAM- SAYFs a> -arlaşthttp://tumer.fsm.edu.tr/"#_ftget="_blank">iSAYdcass="haitu17"FFSM
TÜMER- SAYFs a> -SAYdcass="haitu18"FinSAYF -SAYddcass="haitu19kenar">iSAYdcass="haitu19">inSAYFinSAYF -arlaşthttp://kftnyer.fsm.edu.tr/"#_ftget="_blank">iSAYdcass="haitu20"FKftnyer
Merkezi- SAYFs a> -nSAYFinSAYF s SAYF iSAYd" titleclear:both;">inSAYF -SAYdi mari-akademik-foobir"dcass="mari-akademik-foobir-uham"d" titleborder:nune; "F u-SAYdi mari-akademik-foobir-ic"d" title width:960px; margin:auto;"F ulusSAYdi mari-akademik-foobir-ic"d" title width:960px; float:left; "F ulu ulus pan s title float:left; margin:10px; margin-rp>ht:26px;"F ulu uht:10px;fıt-size:20px; color:#FFF; fıt-size:18px; ="">- br>- br> -arlaşthttp://adn:.fsm.edu.tr/#Boluouml-Uc folir"d s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> iarlaşthttp://adn:.fsm.edu.tr/#Brosurlhalmiz"d s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> iarlaşthttp://adn:.fsm.edu.tr/#Brosurlhalmiz"d s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> iarlaşthttp://adn:.fsm.edu.tr/#FakulteE;l[4tuMyoHazirlik"d s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> iarlaşthttp://adn:.fsm.edu.tr/#T tinim-Filmi"d s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> in pan>lus pan s title float:left; margin:10px; margin-rp>ht:26px;"F ulu uht:10px;fıt-size:20px; color:#FFF; fıt-size:18px; ="">- br>- br> -arlaşthttp://uham.fsm.edu.tr/Kampusee-Yasfm"d s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> iarlaşthttp://uham.fsm.edu.tr/Video-Gıhal"d s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> iarlaşthttp://uham.fsm.edu.tr/ Govmsal-Logolftnmiz"d s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> iarlaşthttp://ogr e i.fsm.edu.tr/"# s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> iarlaşthttp://iro.fsm.edu.tr"# s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> in pan>lus pan s title float:left; margin:10px; margin-rp>ht:26px;"F ulu uht:10px;fıt-size:20px; color:#FFF; fıt-size:18px; ="">- br>- br> -arlaşthttp://www.vgm.gov.tr/"# s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> iarlaşthttp://www.meb.gov.tr/"# s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> iarlaşthttp://www.yok.gov.tr/"# s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> iarlaşthttp://www.kyk.gov.tr"d s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> iarlaşthttp://www.gsb.gov.tr/"# s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> in pan>lus pan s title float:left; margin:10px; margin-rp>ht:26px;"F ulu uht:10px;fıt-size:20px; color:#FFF; fıt-size:18px; ="">- br>- br> -arlaşthttp://kutuphane.fsm.edu.tr/"# s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> iarlaşthttp://ya erdvi.fsm.edu.tr/"# s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> iarlaşthttp://dergi.fsm.edu.tr/"# s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> iarlaşthttp://bulten.fsm.edu.tr"# s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> iarlaşthttp://aci2" nsim.fsm.edu.tr"# s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; ="">ht:auto;fıt-size:20px; margin-dı:-30px; color:#FFF; fıt-size:18px; ="">inSAYF nlaas br> sarlaşthttps://www.twitp>r.com/fsmvu"# s title display:block; ="">inSAYF nlaas br> sarlaşthttps://www.facebook.com/fsmvu"# s title display:block; ="">inSAYFinaas br> sarlaşthttps://www.vimeo.com/fsmvu"# s title display:block; ="">inSAYFinaas br> s SAYF ulu in pan>lu ululululululululuiSAYdcass="foobir_desp>-br>FSMVÜkBilgi İşhm Daire B tify"l&uğbar2015umSAYF ulusmSAYF ulus!-- -arlaşthttp://aci2" nsim.fsm.edu.tr"# s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> sarlaşthttp://aci2" nsim.fsm.edu.tr"# s title display:block; ="">ht:7px;color:#FFF; =""> lusSAYdi mari-akademik-foobir-ic"d" title width:300px; float:left;"F u-img src="http://uham.fsm.edu.tr/reusmler/fsmvu-logo-beyaz.pnge width="160" /> s SAYF u--F ulusmSAYF us SAYF us SAYF /ht (1charset=UTF-8" /> s!--id:0118-->